Partnerzy

A A A

I Konferencja „Agroturystyka w Polsce”

W środę 22 kwietnia 2009 r. Koło Naukowe Ekonomistów SGGW zorganizowało konferencję o agroturystyce. Celem, było zapoznanie studentów z tematyką agroturystyki jako alternatywnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Konferencja była teoretycznym wstępem, do badań które zamierzamy przeprowadzić na tegorocznym seminarium wyjazdowym „Białystok-Suchowola”.

W ramach konferencji słuchaczom przedstawione zostały dwa referaty. Pierwszy pt.”Agroturystyka w Polsce” wygłosiła Pani dr inż. Marzena Kacprzak z Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu WNE SGGW. Pani Doktor przedstawiła całościowo problem agroturystyki w Polsce. Wyjaśniła pojęcie agroturystyki oraz przedstawiła i scharakteryzowała jej formy. Zwróciła naszą uwagę na funkcje gospodarcze oraz społeczne, które pełni agroturystyka na obszarach wiejskich.

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja. Niewielka liczba osób, która przybyła na konferencję, wykazała żywe zainteresowanie i zadawała dużo pytań, na które Prelegentka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.

Drugi referat, wygłosił członek Koła Naukowego Ekonomistów i doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych, Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW mgr Michał Roman. Referat pt. „Gospodarstwo ekoturystyczne Uroczanka w Okopach jako lider przedsięwzięcia klastrowego”. Michał przestawił nam idee klastru, w którego tworzenie jest zaangażowany. Przybliżył nam charakterystykę teoretyczną klastru oraz wskazał na problemy przy tworzeniu takiego przedsięwzięcia.

Również po tej części konferencji studenci mieli wiele pytań do prelegenta, na które otrzymali pełne odpowiedzi. Chęć badań inicjatywy klastrowej w Okopach wykazali również studenci nie będący członkami KNE SGGW, co świadczyć może o trafnym doborze jednostki badawczej przez nasze koło.

Paweł Kraciński